PRAVILA PROGRAMA ZVESTOBE »Kuhajmo skupaj«

1. Organizator programa zvestobe »Kuhajmo skupaj« je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem EMO d.o.o. (kot dobavitelj posod). Program zvestobe se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.

2. Trajanje: Program zvestobe poteka v času od 15.1.2017 do predvidoma 28.2.2017 oziroma do razdelitve zalog nagrad. V kolikor bodo nagrade razdeljene pred 28.2.2017, se program zvestobe zaključi z dnem podelitve zadnje nagrade.

3. Nagrade:

V programu zvestobe bo podeljenih 3200 nagrad: 

            1400x džezva za kavo EMO (premer 8) (vrednost ene nagrade je 3,76 EUR + DDV;
            skupna vrednost vseh nagrad je 5.264 EUR + DDV) 

            

 

            900x nizka kozica s steklenim pokrovom EMO (premer 20) (vrednost ene
            nagrade je 6,04 EUR + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 5.436 + DDV) 

            

            900x pekač EMO (dolžina 36) (vrednost ene nagrade je 7,95 EUR + DDV; skupna
            vrednost vseh nagrad je 7.155 + DDV) 

            

 

Skupna vrednost vseh nagrad je 17.855 + DDV.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrade bo prejelo le prvih 3200 posameznikov, ki bo poslalo s temi pravili določeno število zamaškov na naslov organizatorja.

Prejemniki nagrade nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. 

4. Sodelovanje v nagradni igri

Nakup je pogoj za sodelovanje v programu zvestobe.

Posamezniki lahko sodelujejo v programu zvestobe na naslednji način:

Posameznik mora zbrati s temi pravili določeno število promocijskih zamaškov pijač Coca-Cola ter Coca-Cola zero 1,5 L PET ter jih poslati na naslov organizatorja (Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, s pripisom “Kuhajmo skupaj”).

Za pridobitev ene od nagrad je potrebno zbrati in poslati promocijske zamaške s pakiranja Coca-Cola 1,5 L ali Coca-Cola zero 1,5 L. Organizator bo upošteval le prejete promocijske zamaške – kot so prikazani na spodnji sliki. 

Organizator bo upošteval tudi redne (ne promocijske) zamaške Coca-Cola 1,5 L ali Coca-Cola zero 1,5 L s priloženim računom iz katerega je razvidno, da gre za nakup 1,5 L pakiranja in sicer v času trajanja te promocije (dopolnitev pravil dogovorjena s strani 3-članske komisije organizatorja in dodana 18.1.2017).

Za pridobitev džezve za kavo EMO je potrebno zbrati 8 promocijskih zamaškov s sliko posode, za pridobitev nizke kozice EMO je potrebno zbrati 10 promocijskih zamaškov s sliko posode, za pridobitev pekača EMO pa 12 promocijskih zamaškov s sliko posode. Poleg zamaškov mora posameznik poslati še naslednje podatke: Ime, Priimek, Naslov, Telefonska številka, E-poštni naslov.

V primeru, da zmanjka katere od posod, bo organizator sodelujočemu poslal naslednjo posodo po velikosti, ki bo še na voljo, do razdelitve celotne zaloge 3200 posod. 

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v programu zvestobe pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Upoštevane bodo pošiljke, ki bodo na naslov organizatorja prispele v času od 15.1.2017 do vključno 28.2.2017. Upoštevane bodo tudi pošiljke, ki bodo oddane na pošto na zadnji dan roka, to je 28.2.2017 (velja poštni žig). V primeru, da ne bodo podeljene vse posode, organizator lahko zbiranje zamaškov podaljša do razdelitve zalog posod. 

5. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega ali 
  • se ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v programu zvestobe v nasprotju s pravili in pogoji. 

Sodelujočemu nagrado dostavi pošta in sicer predvidoma v roku enega meseca od prejema zamaškov.

Če sodelujoči ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do sodelujočih na podlagi teh pravil. Sodelujoči pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. 

6. Prejemnike nagrad lahko organizator objavi na spletni strani organizatorja - www.cocacola.si. Nagrajenec se strinja s tem, da se lahko njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani organizatorja.

7. Zaposleni v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji programa zvestobe, v tem ne smejo sodelovati. V programu zvestobe lahko sodelujejo le fizične osebe, državljani Republike Slovenije. V programu zvestobe ne smejo sodelovati mlajši od 14 let.

8. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

9. S sodelovanjem v programu zvestobe sodelujoči dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene promocije podjetja Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja programa zvestobe, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

10. Kakršnakoli vprašanja, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: infoslo@cchellenic.com.

11. Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s programom zvestobe in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo programa zvestobe in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

12. Coca-Cola je registrirana blagovna znamka družbe The Coca-Cola Company. Vse pravice so pridržane.

13. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 13.1.2017 in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja – www.coca-cola.si. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v programu zvestobe. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.  

 


                                       

               V Trzinu, dne 13.1.2017                           COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.     

                                                                                 Direktor Hrvoje Stakor